บริการด้านจดทะเบียน

สำนักงาน ลักขณาวดี รับทำบัญชี ยินดีอำนวยความสะดวกแด่ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยการบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ติดต่อกรมทะเบียนการค้า/ กรมสรรพากร ดำเนินตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องน่วยงานราชการต่อไป

วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน

หากนิติบุคคลใดๆต้องการแก้ไขรายการใดๆที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคลและอัพเดตรายการต่างๆได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา

บริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

 • จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านต่างๆ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
 • จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือเลิกบริษัท และชำระบัญชี
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของคณะบุคคล, หรือนิติบุคคล
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ดำเนินการขอ user id , password เพื่อยื่นแบบทาง internet ฯลฯ
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สนง.ประกันสังคม, ยื่นเรื่องขอ username password เพื่อดำเนินการต่างๆ กับสำนัก งานประกันสังคม ฯลฯ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อัตราค่าบริการ

 • จดทะเบียนบริษัท
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิแลจดตั้งบริษัท (ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5,000 บาท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ (ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างฯและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,500 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน
3,500 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
2,000 บาท
 • ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร
2,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา 2,000 บาท เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ
2,000 บาท
 • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
12,000 บาท
 • จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล(Online)
500 บาท