บริการตรวจสอบบัญชี

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีและทำบัญชีี

เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นใน รายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงิน แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานสอบบัญชีของเราจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชีเสนอรายการปรับปรุงทางการบัญชี และทางภาษีอากรที่อาจมีขึ้นจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการค้า (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 และจัดทำงบการเงินให้แก่ธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

อัตราค่าบริการผู้สอบบัญชีี

 • งบเปล่า
5,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 1,000,000
8,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 3,000,000
10,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 6,000,000
12,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 10,000,000
16,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 15,000,000
18,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 20,000,000
23,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 30,000,000
33,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 50,000,000
43,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 100,000,000
53,000 บาท/ปี