บริการด้านบัญชี-ภาษีอากร

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี "ผู้จัดทำบัญชี" อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์การบริการจัดทำบัญชี

 • เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
 • จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด
 • จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

บริการด้านบัญชีี

 • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกเดือน
 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดส่งมอบให้กิจการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการด้านภาษี, บริการด้านประกันสังคม

 • จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
  • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
  • แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จัดเตรียม + คำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
 • จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่่
  • สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
  • จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

บริการด้านประกันสังคม

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ฟรี!
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี ฟรี!
 • บริการ รับ – ส่ง เอกสารประกันสังคม ฟรี!

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออกของพนักงาน, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเ้งินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 • จำนวนรายการค้า เริ่มต้นที่ 0-30 รายการ
2,500 บาท
 • ไม่เกิน 50 รายการ
3,000 บาท
 • ไม่เกิน 75 รายการ
4,000 บาท
 • ไม่เกิน 100 รายการ
5,000 บาท
 • ไม่เกิน 150 รายการ
6,500 บาท
 • ไม่เกิน 200 รายการ
8,000 บาท
 • ไม่เกิน 250 รายการ
10,000 บาท
 • ไม่เกิน 300 รายการ
12,000 บาท

บริการเพิ่มเติม

 • จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงบการเงินทุกเดือน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.91, ภงด.94 และ ภงด.90)
 • อัตราค่าบริการงานทำบัญชี (รับส่งเอกสารฟรี)