อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออกของพนักงาน, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเ้งินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 • จำนวนรายการค้า เริ่มต้นที่ 0-30 รายการ
2,500 บาท
 • ไม่เกิน 50 รายการ
3,000 บาท
 • ไม่เกิน 75 รายการ
4,000 บาท
 • ไม่เกิน 100 รายการ
5,000 บาท
 • ไม่เกิน 150 รายการ
6,500 บาท
 • ไม่เกิน 200 รายการ
8,000 บาท
 • ไม่เกิน 250 รายการ
10,000 บาท
 • ไม่เกิน 300 รายการ
12,000 บาท

อัตราค่าบริการผู้สอบบัญชี

 • งบเปล่า
5,000 บาท
 • รายได้ไม่เกิน 1,000,000
8,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 3,000,000
10,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 6,000,000
12,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 10,000,000
16,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 15,000,000
18,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 20,000,000
23,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 30,000,000
33,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 50,000,000
43,000 บาท/ปี
 • รายได้ไม่เกิน 100,000,000
53,000 บาท/ปี

อัตราค่าบริการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนบริษัท
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิแลจดตั้งบริษัท (ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5,000 บาท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ (ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างฯและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,500 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน
3,500 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
2,000 บาท
 • ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร
2,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา 2,000 บาท เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ
2,000 บาท
 • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
12,000 บาท
 • จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล(Online)
500 บาท