ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ ลช. 1
คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 3
รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 5
รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
แบบ ลช. 6
รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
-
หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
-
แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วน/บริษัท