ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: เลิกห้างหุ้นส่วน

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ บอจ.1
คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ.4
รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
-
หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
-
ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)