ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ควบห้างหุ้นส่วน

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1
คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 3
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ ก.
กรรมการเข้าใหม่
แบบ บอจ. 5
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ สสช. 1
แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
-
หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
-
รายงานการประชุมตั้งบริษัท
-
ข้อบังคับ
-
หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
-
หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)