ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: แก้ไขเพิ่มเติมวัถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ หส. 1
คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แบบ หส. 2
รายการจดทะเบียน
แบบ ว.
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ สสช. 1
แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
-
หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)