ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน,ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ /หรือสำนักงานสาขา,ผู้เป็นหุ้นส่วน,หุ้นส่วนผู้จัดการ,ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ, ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ หส. 1
คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แบบ หส. 2
รายการจดทะเบียน
แบบ ว.
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4
รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5
รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
-
หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
แบบ สสช. 1
แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)