ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: บริษัทจำกัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน,ลดทุน,กรรมการ,จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท,ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท, รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาช

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1
คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 4
รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ ก.
กรรมการเข้าใหม่
-
หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
-
หนังสือมอบอำนาจ
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)