ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: บริษัทจำกัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1
คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 4
รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
-
ข้อบังคับ
-
หนังสือมอบอำนาจ
-
ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)